REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ

 realizowanej w ramach koncertu „Świąteczny Koncert SGH”

na rzecz fundacji “AKOGO?”

Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Aukcji, jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń
treści niniejszego dokumentu.

§ 1
AUKCJA

1.
Organizatorem aukcji charytatywnej jest
Stowarzyszenie Akademickie MagPress, al.Niepodległości 162, pokój 64, 02-554 Warszawa, NIP 521 308 82 05, zwana dalej Organizatorem.

2.
Beneficjentem Aukcji jest Fundacja Ewy Błaszczyk “AKOGO?”, z siedzibą w Warszawie ul. Podleśna 4, 01-673 , wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125054, REGON 015217771, NIP: 118-165-44-66, zwana dalej Fundacją.

3.
Przedmiotem aukcji są rzeczy i vouchery przeznaczone na licytację przez ich autorów i właścicieli.

4.
Całkowity dochód uzyskany z aukcji  zostanie przekazana na rzecz podopiecznych Fundacji.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.
Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają  pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym  imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.
Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.

3.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji.
W przypadku stwierdzenia  przez prowadzącego aukcję, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.

4.
Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:

1)    zgłoszenie udziału po przez podanie swojej oferty cenowej-przebicia wraz z danymi:

Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,

na karcie licytacji.

2)   akceptacja niniejszego Regulaminu

§ 3
PRZEBIEG  AUKCJI

1.
Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych przedmiotów na stronie internetowej organizatora: www.swiatecznie.org.

2.
Dla każdego towaru zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), która umieszczona będzie na kartach licytacji i tablicy informacyjnej.

3.
Aukcja odbędzie się na specjalnym stoisku Licytacji

4.
Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenową – przebicia poprzez wpisanie jej na kartach licytacji.

4.
Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.

5.
Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o min. 10zł.

6.
Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji  jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.

7.
Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.

8.
Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.

9.
W trosce Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

10.
Zamknięcie aukcji nastąpi o godzinie 22.30

11.
Administrator aukcji może anulować ofertę złożoną przez Uczestnika z tylko następujących powodów:

– na wniosek Uczestnika, który złożył tą ofertę,

– brak kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych  danych,

– utraty wiarygodności przez Uczestnika aukcji.

12.
Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w
nieprzekraczającym terminie do 9 stycznia 2017 r.

13.
Wpłaty należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji

lub

na konto Fundacji:
− w walucie PLN na rachunek o numerze:PKO BP
ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa
Konto darowizn:02 1090 1056 0000 0000 0612 1000

14.
Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy Aukcji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji lub za okazaniem dowodu wpłaty w terminie do 9 stycznia 2017 r.

15.
Odbiór wylicytowanego przedmiotu będzie możliwy wyłącznie w siedzibie stowarzyszenia MagPress w indywidualnie ustalonym terminie

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie stowarzyszenia MagPress oraz na stronie: www.swiatecznie.org.

3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Aukcji z przyczyn technicznych.